Στην πραγματικότητα, η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι η θεραπευτική επέμβαση που “σώζει” τα πολύ κατεστραμμένα και χαλασμένα από την τερηδόνα δόντια.
Εφόσον η απονεύρωση γίνει ορθά, εφαρμόζοντας το κατάλληλο πρωτόκολλο, τα ποσοστά επιτυχίας ξεπερνούν το 95% στην πενταετία και αγγίζουν το 90% στην δεκαετία.